High Tech Analysis
Talent gezocht

Focus op winst

Gepubliceerd op: 10-04-2012

 

De groei van de IT dienstverlening blijft al een decennium achter bij de economische groei in  Nederland. Is IT dienstverlening een motor onder de economie? Nee, dat is helemaal niet zo.  Het is verstandig wanneer IT dienstverleners actief streven naar meer winst, rendement en eigen vermogen mede in het licht van de opkomst van de Cloud en de terughoudendheid van banken.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de feitelijke omzetten van de elf grootste IT dienstverleners in Nederland sinds 2000. En onze verwachtingen voor de komende jaren.  In die voorbije elf jaar is deze omzet met een schamele  23 procent gestegen, gemiddeld een paar procent per jaar. Die omzet is niet gecorrigeerd voor inflatie en evenmin voor consolidatie door fusies en acquisities. In diezelfde tijd is het BBP met 44 procent toegenomen. Het BBP is wel gecorrigeerd voor inflatie. Wanneer we de omzet van Getronics (tegenwoordig KPN Corporate Markets ) meenemen dan is er zelfs sprake van een daling met bijna 13 procent. Sinds 2000 is de werkgelegenheid met meer dan 10 procent gedaald. De economie doet het beter dan de IT dienstensector.

 

Onze analyse gaat na wat er sinds 2000 met de omzet van de twaalf grootste IT dienstverleners is gebeurd en zoomt dan in op de resultaten van TSS, Qurius, Ordina, Inter Access en Simac Techniek. Opvallend is dat directeur Ben Alfrink van Skillcity in Utrecht, dat dekrachten van een grote groep IT bedrijven uit de regio bundelt, de lijn van het rapport ondersteunt. “Helemaal mee eens, Adriaan, met jouw analyse dus. ICT-Office schetst structureel een te positief  beeld, maar dat zijn ze richting hun grotere leden waarschijnlijk ook verplicht …”, mailt hij.

Al eerder publiceerde Bert Landman zijn onderzoek naar Managed Hosting in Nederland, dat hiermee samenhangt. “Deze jonge, hard groeiende industrie moet voorkomen dat er een met de bankencrisis vergelijkbare informatiecrisis uitbreekt”, rapporteert hij. Andere conclusies daarin zijn:

  • De transitie naar de Cloud gaat hard met een jaarlijkse groei van 20% die de bestaande waardeketens voor informatiesystemen ontwricht.
  • Er is een kostenverlaging van meer dan 20 procent mogelijk en er komt een overschot aan datacenter oppervlak.
  • De winstgevendheid van Location Providers neemt af  omdat er energiekosten exploderen.
  • De kleine providers verliezen de strijd om schaalgrootte en professionaliteit.
  • Certificatie en naleven van gedragsregels is nog lang niet voor elkaar en een risico voor de beveiliging.
  • De waardeketen van managed hosting is niet transparant.
  • De bedrijfstak moet een kwalificatiesysteem ontwikkelen van het niveau van het bancaire systeem om een ernstige informatiecrisis te voorkomen.
  • Een scherpe analyse voor iedereen die naar de Cloud wil

Bankfinanciering

In het belang van werknemers en klanten is meer winst en rendement noodzakelijk om te kunnen investeren in kennisontwikkeling, nieuwe producten en diensten, innovatie en efficiencyverbetering. Herstructurering en consolidatie is dan een scenario, aldus ons nieuwe rapport. Deze gdachtengang sluit weer aan op een interview dat Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken op 10 april aan het FD gaf. Staal zegt namens de bankensector dat bedrijven minder afhankelijk moeten worden van bankleninnugen en naar andere vormen van financiering moeten zoeken. Over alternatieve financieringsvormen heeft AME Research in januari 2012 een rapport gepubliceerd.   

Het beeld dat de IT Services sector in Nederland van zichzelf heeft wijkt fundamenteel af van de feiten zoals die uit de omzetontwikkeling blijken. Tegelijkertijd doen zich reusachtige verschuivingen voor in de IT sector zelf. Die hangen samen met de opkomst van Cloud computing en de sterk dalende communicatiekosten. Deze ontwikkelingen zetten hele industrietakken zoals uitgeverijen en de telecomsector steeds meer onder druk, terwijl de consument ervan profiteert.  Uitgevers zoeken naar compleet nieuwe verdienmodellen en komen daar voorlopig niet uit. De modernste technieken maken centralisatie van informatiedeling mogelijk wat kostenbesparingen met zich meebrengt en ertoe leidt dat IT bedrijven met aanzienlijk minder, maar hoog opgeleide  medewerkers en een lagere omzet betere prestaties kunnen leveren. Er is geen tekort aan IT personeel, maar een overschot. Hoogstens is er vraag naar hoog opgeleiden experts. 

LammersToorop
Naar archief